هنرمندان ایرانی در جهان / برگرفته از دایره‌المعارف هنر

مؤلف/ رویین پاکباز

ابوالحسن جهانگیر شاهی [نادرالزمان] (نقاش ایرانی، فعال در سدۀ نیمۀ  نخست سدۀ هفدهم/ یازدهم ه).

 از جمله نمایندگان فرنگی‌سازی در هند به‌شمار می‌آید. در نقاشی چهره و منظره و حیوانات مهارت داشت.

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن image-1.jpeg است

 او فرزند آقا رضا[جهانگیرشاهی] بود. گویا در مشهد متولد شد؛ و در کودکی همراه پدرش به هند رفت. زیر نظر پدرش آموزش دید. به خدمت جهانگیرشاه درآمد؛ و از او لقب «نادرالزمان» گرفت. از جمله آثارش: شاه عباس و جهانگیرشاه بر روی کرۀ زمین؛ پیرمرد تسبیح به دست در حال راه رفتن.

نوشته های مرتبط

Leave a Comment