با هنر زندگی می کنم/ هنر پایانی ندارد

اثر معصومه حیدرپور

بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه سعی‌کردم که به دنبال هنر بروم و در این مسیر قرار بگیرم. با دیدن یک آگهی مسیرم را به هنر باز کردم

بیشتر