هنر خوشنویسی در ایران

خط کوفی

هنر خوشنویسی در معنای خاص، هنر نگارش زیباست. این اصطلاح را در مورد نگارش آزاد با قلم مو یا قلم به کار می‌برند. بنابراین،خوشنویسی از حروف نویسی (مثلأ، به صورت کتیبه)، و نیز از طراحی حروف متمایز است.

بیشتر