با هنر زندگی می کنم/ هنر پایانی ندارد

اثر معصومه حیدرپور

بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه سعی‌کردم که به دنبال هنر بروم و در این مسیر قرار بگیرم. با دیدن یک آگهی مسیرم را به هنر باز کردم

بیشتر

خلاصه کتاب/ تفکر در عهد باستان (قسمت اوّل)

این کتاب به معرفی برخی مسائل جالب توجه فلسفی در تفکر عهد باستان اختصاص دارد، در طی ۱.۱۰۰ سال یا همین حدود از هومر تا سِنت اگوستین.

اشعار هومر از جملۀ نخستین آثار ادبیات یونانی است و در تفکر متاخر عهد باستان تاثیر عمیقی به جا گذاشته است. مرگ اگوستین در ۴۳۰ بعد از میلاد در دوره‌ای اتفاق افتاد که امپراتوری روم غربی ( لاتین زبان) متلاشی شده است. سنّت تفکر باستان در فلسسفه در امپراتوری روم شرقی(یونانی زبان) و در دولت‌های عرب، قبل از ورود مجدّد به اروپای غربی، ادامه یافت و از جهاتی سقوط بخشی از امپراتوری روم نشان بارز گسست مهمی در تاریخ فلسفه است. با این همه، کاملاً خطا نیست که آگوستین را شروع فلسفۀ قرون وسطی محسوب کنیم.

بیشتر